Obit Henry Shotmeyer. Shoppers News, Feb 16, 2005, pg. 42